/ FK Teplice – Fanoušci – Soutěž o automobil Ford

Soutěž o automobil Ford

Na Stínadlech se soutěží o automobily!

Skutečně, velkou možnost vyhrát automobil značky Ford od společnosti AUTO IN mají fanoušci FK Teplice v této sezóně na domácích utkáních žlutomodrého celku. Soutěž, která nemá v českém fotbale obdoby bude probíhat během celého ročníku FORTUNA:LIGY 2020/2021.

Možnost vyhrát osobní automobil Ford Ka + dostanou všichni fanoušci, kteří si zakoupili permanentku na domácí zápasy FK Teplice v rámci ročníku FORTUNA:LIGY 2020/2021 a kteří se během celého ročníku dostaví alespoň na 13 domácích zápasů FK Teplice v rámci FORTUNA:LIGY ročník 2020/2021. Losování výherce, osobního automobilu Ford Ka + proběhne v souladu s pravidly soutěže (níže)

Žlutý Ford Ka+, o který se bude soutěžit, si mohou fanoušci prohlédnout v teplické Olympii, kde je vystavený. Při každém domácím utkání bude vystaven přímo u hrací plochy.


Pravidla soutěže
I. Úvodní ustanovení

Společnost FK TEPLICE a. s., se sídlem Teplice, Na Stínadlech 2796, IČ: 25028715 (dále jen „pořadatel“), pořádá v průběhu stávajícího ročníku první fotbalové ligy soutěž o osobní automobil Forda Ka + (dále jen „Soutěž“)

II. Podmínka účasti v Soutěži

Účastníkem Soutěže se stane každý držitel permanentní vstupenky na domácí fotbalová utkání FK TEPLICE ve FORTUNA:LIZE, který se během ročníku FORTUNA:LIGY 2020/2021 dostaví alespoň na 13 domácích zápasů FK Teplice. V případě, že Ligovou fotbalovou asociací bude rozhodnuto o zkrácení ročníku 2020/2021 FORTUNA:LIGY, snižuje se minimální počet domácích zápasů, na které se držitel permanentní vstupenky musí dostavit o počet zrušených domácích zápasů. Neodehraje-li FK TEPLICE v daném ročníku FORTUNA:LIGY alespoň 8 domácí zápasů s diváky, losování vítězné permanentní vstupenky neproběhne a Soutěž bude zrušena. Přítomnost držitele permanentní průkazky, respektive QR kód permanentní průkazky, bude zaznamenán v turniketovém systému FK Teplice.

III. Podmínky losování, ceny

V případě, kdy FK Teplice budou hrát po skončení základní části Fortuna ligy ve skupině o titul a nebo ve skupině o záchranu, proběhne losování vítězné permanentní průkazky začátkem druhého poločasu posledního domácího zápasu FK Teplice v sezoně. Bude-li FK Teplice po skončení základní části Fortuna Ligy hrát ve skupině o Evropu, tj. po základní části se umístí na 7. až 10. místě, proběhne losování vítězné permanentní průkazky začátkem druhého poločasu prvního domácího zápasu FK Teplice hraného ve skupině o Evropu.

IV. Vyhlášení vítěze, předání a užívání výhry

QR kód vítězné permanentní průkazky bude v průběhu druhého poločasu příslušného domácího zápasu FK Teplice postupně zveřejňován na světelné tabuli FK Teplice tak, aby celé číslo čárového kódu vítězné permanentní průkazky bylo zveřejněno nejpozději 15 minut před koncem fotbalového utkání. Vítězný kód bude rovněž vyhlášen hlasatelem fotbalového zápasu. Vylosovaný výherce je povinen se dostavit na recepci FK TEPLICE (vstup hlavním vchodem stadionu) neprodleně po zveřejnění čárového kódu vítězné permanentní průkazky, nejpozději však do 5 minut po skončení fotbalového utkání, kde si jej vyzvedne odpovědný zaměstnanec FK Teplice za účelem předání výhry (tel. recepce +420 417 507 111) Předání výhry proběhne na hrací ploše stadionu FK Teplice. Nedostává-li se výherce na recepci ve výše uvedeném časovém limitu, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.

Spolu s QR kódem vítězné permanentky bude vylosován QR kód další permanentní průkazky (dále jen „náhradní permanentka“), jejímuž držiteli bude předána výhra v případě, že se držitel vítězné permanentní průkazky nedostaví ve stanoveném termínu na recepci FK Teplice. QR kód náhradní permanentky bude zveřejněn nejpozději 15 minut před koncem fotbalového utkání na světelné tabuli FK Teplice. Kód náhradní permanentky bude rovněž vyhlášen hlasatelem fotbalového zápasu. Vylosovaný držitel náhradní permanentky je povinen dostavit se na recepci FK TEPLICE (vstup hlavním vchodem stadionu) neprodleně po zveřejnění čárového kódu náhradní permanentní průkazky, nejpozději však do 5 minut po skončení fotbalového utkání, kde si jej vyzvedne odpovědný zaměstnanec FK Teplice. Nedostává-li se držitel náhradní permanentky na recepci ve výše uvedeném časovém limitu, ztrácí nárok na výhru, kterou by obdržel v případě, že se držitel vítězné permanentky nedostaví ve stanoveném časovém limitu na recepci FK Teplice.

Předání osobního automobilu Ford Ka+ proběhne do 60 dní od okamžiku, co vylosovaný výherce převzal na ploše fotbalového stadionu FK Teplice symbolické klíče od osobního automobilu. Před předáním osobního automobilu bude s výhercem sepsán předávací protokol. Podmínky užívání vyhraného automobilu jsou následující: a) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí užívat automobil v grafické podobě (včetně polepů), v které jej převzal, b) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí vykonávat servisní garanční prohlídky v AUTO IN s.r.o., Seznam provozoven je uveden na www.ford-autoin.cz, c) Výherce osobního automobilu není oprávněn po dobu 2 let od jeho převzetí automobil zcizit, tj. převést vlastnické právo na třetí osobu. Za účelem kontroly plnění podmínek užívání automobilu je výherce povinen dostavit se spolu s vyhraným automobilem na adresu sídla FK Teplice v termínu, který mu k tomuto účelu FK Teplice stanoví. Termín kontroly bude výherci zaslán na jeho e-mailovou adresu. Nebude-li se výherce moci dostavit na kontrolu ve stanoveném termínu, je povinen nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání kontroly navrhnout náhradní termín. Náhradní termín zašle na emailovou adresu FK Teplice uvedenou v předávacím protokolu. Kontrola plnění se může konat maximálně jedou za šest měsíců. Poruší-li výherce některou z uvedených povinností, je pořadatel oprávněn požadovat navrácení automobilu a výherce je povinen vrátit automobil ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. O přesném datu převzetí osobního automobilu bude výherce informován telefonicky. Bude-li výhercem osoba mladší 18 let, dostaví se k převzetí osobního automobilu v doprovodu svého zákonného zástupce.

V. Zpracování osobních údajů

Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě svého vylosování poskytne pořadateli své osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum narození. Výherce tímto dává pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, a to výlučně pro účel této Soutěže a pro marketingové účely pořadatele. Výherce tímto též uděluje pořadateli souhlas se zachycením své podobizny, obrazových i zvukových záznamů v souvislosti s předáváním výhry, jakož i souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů a svého křestního jména pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro prezentací Soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele.

Ke zpracování osobních údajů bude docházet v maximální lhůtě 3 let od ukončení soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě.

Výherce má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají. Požádá-li výherce pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pokud výherce zjistí, nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může výherce požádat pořadatele o vysvětlení anebo může požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů. Pořadatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování jako i k jinému zneužití osobních údajů.


VI. Závěrečná ustanovení

Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, členové představenstva a dozorčí rady pořadatele, hráči pořadatele, kteří mají uzavřenou profesionální hráčskou smlouvu, členové realizační týmu, a dále fyzické osoby, které pořadateli poskytují služby anebo pro něj vykonávají jiné činnosti na základě smluvního vztahu jakožto osoby samostatně výdělečně činné.

Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarovanou výhru cenou obdobného typu a odpovídající hodnoty.

Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže.