/ FK Teplice – Fanoušci – Soutiž o automobil Ford

Soutiž o automobil Ford

Na Stínadlech se soutěží o automobily!

Skutečně, velkou možnost vyhrát automobil značky Ford od společnosti AUTO IN mají fanoušci FK Teplice v této sezóně na domácích utkáních žlutomodrého celku. Soutěž, která nemá v českém fotbale obdoby bude probíhat během celého ročníku FORTUNA:LIGY 2018/2019.

Při každém domácím utkání, ve kterém návštěvnost překročí 8000 diváků odjede jeden z fanoušků na zápase ve zbrusu novém voze Ford Ka+, pokud návštěvnost překročí 12000 diváků, bude se soutěžit dokonce o automobil Ford Focus! Automobil získá fanoušek do osobního vlastnictví! Na každém zápase, na kterém bude alespoň 5000 diváků se pak bude soutěžit také o dárkový poukaz v hodnotě 10000 Kč do obchodního centra Olympia Teplice.

Možnost vyhrát tyto zajímavé ceny dostanou všichni fanoušci, kteří si zakoupili vstupenky nebo permanentky a jejichž čárové kódy budou v turniketovém systému přítomny na stadionu.

Žlutý Ford Ka+, o který se bude soutěžit, už fanoušci mohli vidět při otevírání nového fanshopu v AGC Aréně Na Stínadlech, nyní si ho mohou prohlédnout v teplické Olympii, kde je vystavené. Při každém domácím utkání bude vystaven přímo u hrací plochy.

Doražte tedy na utkání FK Teplice, vezměte sebou své přátele a známé a třeba právě vy odjedete ve zbrusu novém voze značky Ford!

Pravidla soutěže I. Úvodní ustanovení
1. Společnost FK TEPLICE a. s., se sídlem Teplice, Na Stínadlech 2796, IČ: 25028715(dále jen „pořadatel“), pořádá v průběhu stávajícího ročníku první fotbalové ligy tj. od 1. 7. 2018 do 30. 5. 2019 soutěž o ceny, konkrétně o a) dárkový poukaz v hodnotě 10.000,-Kč do obchodního centra Olympia Teplice b) osobní automobil Ford Ka + a c) osobní automobil Ford Focus (dále jen „Soutěž“)

II. Podmínka účasti v Soutěži

1. Účastníkem soutěže se může stát každá fyzická osoba,
která si zakoupí vstupenku na domácí fotbalové utkání FK TEPLICE v první fotbalové lize, na kterém návštěvnost překročí alespoň 5.000 diváků nebo držitel permanentní průkazky na domácí zápasy FK TEPLICE, který je přítomen na utkání první fotbalové ligy, v kterém návštěvnost překročí alespoň 5.000 diváků
2. Účastníkem soutěže není fyzická osoba, která je držitelem complimentary vstupenky, nebo permanentní vstupenky, kterou pořadatel poskytl jako bezplatnou, a kterou má ve své databázi takto vedenou.

III. Podmínky losování, ceny

Losování o ceny proběhne začátkem druhého poločasu domácího zápasu FK TEPLICE, na kterém počet diváku dosáhne určitého počtu:
- dosáhne- li počet diváků na domácí zápas FK Teplice alespoň 5.000, proběhne losování jednoho výherce, který získá dárkový poukaz v hodnotě 10.000,-Kč do Obchodního centra Olympia Teplice
- dosáhne- li počet diváků na domácí zápas FK Teplice alespoň 8.000, proběhne vedle výše zmíněného losování o dárkový poukaz další losování jednoho výherce, který získá osobní automobil Ford Ka+
- dosáhne-li počet diváků na domácí zápas FK Teplice alespoň 12 000, proběhne vedle výše zmíněného losování o dárkový poukaz další losování jednoho výherce, který získá osobní automobil Ford Focus


IV. Vyhlášení vítěze, předání a užívání výher

Čárový kód vítězné vstupenky nebo permanentní průkazky bude v průběhu druhého poločasu postupně zveřejňován na světelné tabuli FK Teplice tak, aby celé číslo čárového kódu vítězné vstupenky nebo permanentní průkazky bylo zveřejněno nejpozději 15 minut před koncem fotbalového utkání. Vítězný kód bude rovněž vyhlášen hlasatelem fotbalového zápasu, a to opakovaně. Vylosovaný výherce je povinen dostavit se na recepci FK Teplice (vstup hlavním vchodem stadionu) neprodleně po zveřejnění čárového kódu vítězné vstupenky nebo permanentní průkazky, nejpozději však do 5 minut po skončení fotbalového utkání, kde si jej vyzvedne odpovědný zaměstnanec FK Teplice za účelem předání výhry. V případě potíží s nalezením recepce FK Teplice volejte tel. číslo 417 507 111. Předání výhry proběhne na hrací ploše stadionu FK Teplice. Nedostaví-li se výherce na recepci ve výše uvedeném časovém limitu, ztrácí nárok na výhru a bude vylosován nový výherce.
Předání cen vylosovanému výherci proběhne v případě
dárkového poukazu v hodnotě 10.000,-Kč ihned po skončení fotbalového utkání. Předání osobního automobilu Ford Ka+ nebo Ford Focus proběhne do 60 dní od okamžiku, co vylosovaný výherce převzal na ploše fotbalového stadionu FK Teplice symbolické klíče od osobního automobilu. O přesném datu převzetí osobního automobilu bude výherce informován telefonicky. Při předání osobního automobilu bude s výhercem sepsán předávací protokol. Podmínky užívání vyhraného automobilu jsou následující: a) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí užívat automobil v grafické podobě (včetně polepů), v které jej převzal, b) Výherce osobního automobilu je povinen po dobu 2 let od jeho převzetí vykonávat servisní garanční prohlídky v AUTO IN s.r.o.. Seznam provozoven je uveden na www.ford-autoin.cz, c) Výherce osobního automobilu není oprávněn po dobu 2 let od jeho převzetí automobil zcizit, tj. převést vlastnické právo na třetí osobu. Za účelem kontroly plnění podmínek užívání automobilu je výherce povinen dostavit se spolu s vyhraným automobilem na adresu sídla FK Teplice v termínu, který mu k tomuto účelu FK Teplice stanoví. Termín kontroly bude výherci zaslán na jeho e-mailovou adresu. Nebude-li se výherce moci dostavit na kontrolu ve stanoveném termínu, je povinen nejpozději 5 pracovních dnů před termínem konání kontroly navrhnout náhradní termín. Náhradní termín zašle na emailovou adresu FK Teplice uvedenou v předávacím protokolu. Kontrola plnění se může konat maximálně jedou za šest měsíců. Poruší-li výherce některou z uvedených povinností, je pořadatel oprávněn požadovat navrácení automobilu a výherce je povinen vrátit automobil ve stavu v jakém jej převzal, s přihlédnutím k běžnému opotřebení. Bude-li výhercem osoba mladší 18 let, dostaví se k převzetí osobního automobilu v doprovodu svého zákonného zástupce.

V. Zpracování osobních údajů

V.1. Účastník soutěže souhlasí s tím, že v případě svého vylosování poskytne pořadateli své osobní údaje, konkrétně jméno, příjmení, adresu bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo a datum narození. Výherce tímto dává pořadateli souhlas ke zpracování poskytnutých osobních údajů, a to výlučně pro účel této Soutěže a pro marketingové účely pořadatele. Výherce tímto též uděluje pořadateli souhlas se zachycením své podobizny, obrazových i zvukových záznamů v souvislosti s předáváním výhry, jakož i souhlas se zveřejněním obrazových a zvukových záznamů a svého křestního jména pro obchodní a marketingové účely pořadatele, zejména pro prezentací Soutěže v médiích a reklamních materiálech pořadatele.
V.2. Ke zpracování osobních údajů bude docházet v maximální lhůtě 5 let od ukončení soutěže. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě, nebo v tištěné podobě.
V.3. Výherce má právo přístupu k osobním údajům, které se jej týkají. Požádá-li výherce pořadatele o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu pořadatel povinen tuto informaci bez zbytečného odkladu předat. Pokud výherce zjistí, nebo se domnívá, že pořadatel provádí zpracování jeho osobních údajů v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li jeho osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může výherce požádat pořadatele o vysvětlení anebo může požadovat, aby pořadatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci údajů. Pořadatel je povinen přijmout taková opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, k jejich neoprávněnému zpracování jako i k jinému zneužití osobních údajů.

VI. Závěrečná ustanovení

VI. Ze soutěže jsou vyloučeni zaměstnanci pořadatele, členové představenstva a dozorčí rady pořadatele, hráči pořadatele, kteří mají uzavřenou profesionální hráčskou smlouvu, členové realizační týmu, a dále fyzické osoby, které pořadateli poskytují služby anebo pro něj vykonávají jiné činnosti na základě smluvního vztahu jakožto osoby samostatně výdělečně činné.
VI. Pořadatel si vyhrazuje právo nahradit shora deklarované výhry cenami obdobného typu a odpovídající hodnoty.
VI. . Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo jakýchkoliv organizačních změn, jakož i zásahu do pravidel soutěže.