Návštěvní řád

NÁVŠTĚVNÍ ŘÁD STADIONU FK TEPLICE a. s.

§ 1 Obecná ustanovení

1. Tento Návštěvní řád je vydán společností FK TEPLICE a. s. (dále také jako „pořadatel“), která určuje základní závazná pravidla chování všech návštěvníků stadionu Na Stínadlech, označovaného rovněž AGC Aréna na Stínadlech (dále také jako „Arena“ nebo „stadion“), kteří do jeho areálu vstupují a využívají jeho zařízení.

2. Účelem návštěvního řádu je zejména zajištění ochrany a bezpečnosti zdraví a majetku a ochrany pořádku na stadionu a rovněž zabezpečení pokud možno ideálních podmínek průběhu všech akcí, které se budou v Areně konat. Cílem návštěvního řádu stadionu je též zajištění příjemné sportovní a společenské atmosféry na stadionu. Každý návštěvník zakoupením vstupenky a/nebo svým vstupem na jakoukoliv akci pořádanou v Areně potvrzuje, že se zcela a řádně seznámil s tímto návštěvním řádem, že mu zcela porozuměl, souhlasí s ním, tedy s jeho obsahem a veškerými v něm stanovenými podmínkami, zavazuje se jej respektovat a dodržovat a považuje jej pro sebe za zcela závazný a výslovně pak souhlasí zejména se svým závazkem k úhradě případné smluvní pokuty ve smyslu ustanovení jeho § 6 čl. 3.

§ 2 Arena (Stadion)

1. Arena slouží veřejnosti přednostně ke sledování fotbalových utkání a o způsobu jejího využití a použití rozhoduje společnost FK TEPLICE a. s.

2. Veřejnost může do areálu Areny vstupovat pouze se souhlasem společnosti FK TEPLICE a. s., výhradně v čase stanoveném tímto návštěvním řádem nebo ve výjimečných případech jiným rozhodnutím majitele stadionu, a pouze při dodržení podmínek stanovených tímto návštěvním řádem.

3. Tento návštěvní řád je závazný i pro všechny osoby, které budou Arenu využívat pro vlastní akce na základě zvláštní smlouvy uzavřené pro konkrétní účel jakožto i pro hosty těchto osob.

4. Kromě majitele Areny je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním tohoto návštěvního řádu též pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v rámci své zákonné pravomoci též Policie ČR nebo Městská Policie.

§ 3 Pobyt v Areně (Stadion)

1. V Areně mohou pobývat pouze osoby, které s sebou mají platnou vstupenku nebo jiný doklad opravňující ke vstupu, či osoby, které své oprávnění k pobytu na stadionu mohou prokázat jiným způsobem. Každá osoba uvnitř Areny má povinnost na žádost pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie prokázat své oprávnění k pobytu platnou vstupenkou nebo opravňujícím dokladem. Každý, kdo nebude schopen prokázat své oprávnění k pobytu v Areně, bude z Areny vyveden. Při opuštění Areny ztrácí vstupenka svou platnost; totéž platí i pro držitele permanentní vstupenky ohledně oprávnění vstupu na akci pro konkrétní hrací den.

2. Arena je zpřístupněna pro veřejnost vždy nejméně jednu hodinu před zahájením akce do uplynutí jedné hodiny následující po ukončení akce, není-li stanoveno majitelem Areny z organizačních důvodů jinak.

3. Návštěvníci jsou povinni obsadit pouze místo uvedené na vstupence pro danou akci. Fanoušci a příznivci hostujícího týmu jsou povinni zdržovat se pouze v sektoru určeném majitelem Areny pro příznivce hostujícího týmu a jsou povinni respektovat organizační pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby, případně příslušníků Policie ČR nebo Městské Policie. Fanoušci v dresech, šálách a dalších předmětech se znaky hostujícího týmu nebudou vpuštěni do domácích sektorů stadionu.

4. Pořadatel je oprávněn v odůvodněných případech jednostranně vymezit, že do určitých částí stadionu je možné koupit vstupenku či umožnit vstup pouze při splnění předem oznámených podmínek (dle klubové příslušnosti, připuštění vstupu bez vnějšího klubového označení apod.).

5. Z bezpečnostních důvodů a k odvrácení nebezpečí jsou návštěvníci povinni na pokyn pořadatelské a bezpečnostní služby jakož i Policie ČR nebo Městské Policie zaujmout jiná místa než uvedená na vstupence, a to případně i v jiném sektoru. Stejné platí i pro návštěvníky, kteří přijdou po zahájení dané akce.

6. Osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek, stejně tak jako osoby, které ohrožují bezpečnost osob nebo majetku nacházejících se v Areně, ztrácejí oprávnění k pobytu v Areně a mohou být pořadatelskou nebo bezpečnostní službou, případně též příslušníky Policie ČR nebo Městskou Policií, kdykoliv vyvedeny z prostoru Areny.

§ 4 Vstupní kontrola

1. Každý návštěvník je při vstupu do Areny povinen bez vyžádání ukázat a během pobytu v Areně na požádání vydat ke kontrole pořadatelské nebo bezpečnostní službě svou vstupenku nebo jiný opravňující doklad. Na výzvu bezpečnostní nebo pořadatelské služby je návštěvník povinen při vstupu do Areny i kdykoli během pobytu v Areně prokázat svoji totožnost občanským průkazem nebo jiným průkazem totožnosti. Každý, kdo nebude schopen prokázat svoji totožnost, může být z Areny vyveden, případně do Areny nevpuštěn.

2. Příslušníci pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR a Městské Policie jsou oprávněni provést – při vstupu do Areny, a v odůvodněných případech i kdykoliv během pobytu v Areně, kontrolu a prohlídku osob zaměřenou na dodržování zákazu vnášení předmětů dle tohoto návštěvního řádu nebo minimalizace bezpečnostního rizika pro danou akci. Povinnost podstoupit prohlídku se vztahuje i na vnášená zavazadla a umožňuje kontrolu jednotlivých vnášených předmětů.

3. Do prostoru areálu Areny je zakázáno vnášet předměty, kterými by mohla být jakkoliv ohrožena bezpečnost osob a majetku pobývajících v areálu Areny. O zákazu vnášet takové předměty do Areny je z pověření společnosti FK TEPLICE a. s. oprávněna rozhodovat pořadatelská nebo bezpečnostní služba, případně v jednotlivých případech osoba zmocněná společností FK TEPLICE a. s..

4. Osobám, které nemohou prokázat své oprávnění k návštěvě, resp. vstupu do Areny, nebo osobám, které představují bezpečnostní riziko ve smyslu tohoto návštěvního řádu, nebude umožněn vstup do Areny. Pořadatel si vyhrazuje právo odepřít vstup do Areny i osobám, kterým byl v České republice zakázán, ať již ze strany orgánů veřejné moci či ze strany pořadatelů obdobných akcí, vstup na pořádanou akci z důvodu jejich závadného chování na obdobných akcích. Pořadatel si dále vyhrazuje právo odepřít vstup do Areny také osobám, kterým byl ze strany jiných klubů zakázán vstup na stadiony těchto klubů. Osoby, kterým byl odepřen vstup do Areny, nemají nárok na vrácení vstupného.

§ 5 Chování v Areně

1. Každý návštěvník Areny je povinen chovat se v prostoru areálu Areny tak, aby svým jednáním neohrožoval bezpečnost jiných osob a jejich majetku stejně tak jako zařízení Areny a dále svým chováním neomezoval či neobtěžoval jiné osoby nad míru odpovídající okolnostem vyplývajícím z průběhu akce, která v Areně právě probíhá.

2. Návštěvníci jsou povinni dodržovat nařízení a pokyny pořadatelské nebo bezpečnostní služby jakož i Policie ČR, Městské Policie, hasičů, záchranné služby a hlasatele.

3. Návštěvníci Areny jsou povinni při svém pobytu v areálu Arény respektovat obecně závazná pravidla slušného chování a dobrých mravů, tj. především slušnost a ohleduplnost, a jsou povinni zdržet se jakýchkoliv projevů mezilidské, rasové, náboženské nebo politické nesnášenlivosti a projevů. V případě porušení nebo nerespektování tohoto ustanovení, může být návštěvník dopouštějící se zjevně popsaného jednání z prostoru Areny bez předchozího napomenutí okamžitě vyveden.

4. Všechny vchody a východy stejně jako únikové cesty z Areny musí být neustále volně průchozí a každý návštěvník Areny je povinen této skutečnosti přizpůsobit své jednání.

5. Každá osoba vstupující do Areny souhlasí bez dalšího upozornění s bezplatným pořízením a využitím svého obrazu nebo podobizny jako součásti jakéhokoli obrazového záznamu, přenosu či reprodukce sportovní akce pro komerční nebo propagační účely, a to v rámci zobrazení celé nebo části sportovní akce v souvislosti se společností FK TEPLICE a. s. a jejími smluvními partnery.

6. Na stadionu je přísně zakázáno shromažďování, přenášení, vytváření či šíření jakýchkoli informací, dat nebo údajů týkajících se vývoje zápasů, chování nebo jakéhokoli jiného faktoru či skutečností v jakémkoliv utkání či pořizování jakéhokoli zvukového, obrazového nebo audiovizuálního záznamu či materiálu v jakémkoliv utkání (ať už pomocí elektronických zařízení nebo jinak) pro účely jakékoli formy sázení, hazardních her nebo komerčních aktivit, které nebyly předem povoleny, nebo pro jakékoli jiné účely porušující tyto Podmínky. Výjimkou z tohoto zákazu jsou případy, kdy k tomu Liga a klub výslovně udělí oprávnění nebo povolení. Mobilní telefony lze používat pouze pro osobní, soukromé použití. V případě porušení těchto podmínek může být návštěvníkům odepřen přístup na stadion nebo z něho mohou být vykázáni."

§ 6 Zákazy

1. Návštěvníkům stadionu je zakázáno vnášet do prostoru Areny zejména následující předměty nebo jiné předměty obdobné povahy či účelu:

a/ rasistický, hanlivý, vulgární nebo dobrým mravům odporující propagandistický materiál, stejně jako jakékoliv samolepky.

b/ zbraně jakéhokoli druhu, jakož i všechny předměty, které jsou použitelné jako sekací, úderové či bodací zbraně,

c/ spreje, leptavé, hořlavé a barvicí látky nebo jiné nádoby s látkami ovlivňující zdraví,

d/ láhve, poháry/kalichy, džbány, plechovky/konzervy nebo jiné předměty, které sestávají z lámavého, tříštivého nebo výjimečně tvrdého materiálu,

e/ neskladné předměty jako např. žebřík, stolička, židle, krabice či kufr,

f/ ohňostroj / rachejtle, světlice, dýmovnice a ostatní pyrotechnické předměty včetně odpovídajících odpalovacích zařízení,

g/ tyče pro vlajky či transparenty,

h/ mechanicky poháněné nástroje způsobující hluk,

i/ alkoholické nápoje a drogy jakéhokoli druhu,

j/ zvířata,

k/ laser ukazovátka,

l/ kufry, velké tašky, batohy nebo

m/ fotoaparáty, videokamery a ostatní přístroje pro účely profesionálního zaznamenání zvuku či obrazu s výjimkou výslovně uděleného souhlasu majitele Areny.

2. Dále je návštěvníkům zakázáno:

a/ vyslovovat, rozšiřovat či veřejně projevovat rasistické, hanlivé, vulgární nebo dobrým mravům odporující slogany či zobrazení,

b/ lézt či přelézat pro obecné užívání nepředpokládané stavby a zařízení, zejména fasády, ploty, zdi, ohrazení hrací plochy, zábrany, osvětlovací zařízení, stojany pro kamery, stromy, sloupy jakéhokoli druhu a střechy,

c/ vstupovat do oblastí, které nejsou pro návštěvníky povoleny (např. hrací plocha, vnitřní prostory, místnosti funkcionářů),

d/ házet předměty či tekutiny jakéhokoli druhu na hrací plochu či do prostor pro návštěvníky,

e/ zakládat oheň, zapalovat nebo odstřelovat ohňostroj či světlice,

f/ ničit zařízení a vybavení Areny,

g/ bez povolení prodávat vstupenky a jakékoliv zboží propagující značku klubu FK TEPLICE a. s. nebo Areny,

h/ popisovat, polepovat nebo pomalovávat stavby, vybavení nebo cesty,

i/ konat svoji tělesnou potřebu mimo toalety nebo znečišťovat Arenu jinou cestou, zejména odhazováním věcí,

j/ jezdit po cestách a plochách bez speciálního povolení,

k/ jakýmkoliv způsobem pořizovat prostřednictvím moderních technologií zvukové či obrazové záznamy jak z prostoru Areny, tak z průběhu akce,

l/ překrývat transparenty, vlajkami nebo jiným způsobem reklamní panely umístěné na stadiónu,

m/ porušovat uložený zákaz vstupu do Areny,

n/ ve všech sektorech stadionu, je zakázáno kouřit (dle zákona č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek). Dojde-li k porušení tohoto zákazu, může být návštěvník napomenut pořadatelskou službou a následně z těchto prostor vyveden,

o/ zakrývat si tvář šálou, kuklou či jinak s cílem ztížit či znemožnit identifikaci své osoby při vstupu na stadion a v celém prostoru stadionu.

3. Každý kdo poruší jakýkoliv výše uvedený zákaz či omezení, a to včetně pokusu plynoucí z § 6 článku 1. a/nebo 2. tohoto návštěvního řádu, je povinen, za každé takovéto jednotlivé porušení povinnosti zaplatit společnosti FK TEPLICE a. s. smluvní pokutu ve výši 10.000,-Kč; smluvní pokuta je splatná na výzvu společnosti FK TEPLICE a. s., a to do 5 dnů od doručení výzvy k jejímu zaplacení; smluvní pokuta je přiměřená okolnostem a významu zajištěných povinností. Společnost FK TEPLICE a. s. je oprávněna vedle výše uvedené smluvní pokuty požadovat po každém, kdo poruší výše uvedené zákazy a omezení, také náhradu

škody, která byla v důsledku zakázaného jednání způsobena, a to v celém jejím rozsahu (ustanovení § 2050 zák. č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku se nepoužije) a vydání věci, kterou byla vzniklá škoda způsobena nebo závadný stav vyvolán. Kromě toho je společnost FK TEPLICE a. s. rovněž oprávněna každému, kdo poruší ustanovení tohoto návštěvního řádu, nebo výše stanovené zákazy či omezení, zakázat na dobu určitou nebo dle závažnosti provinění též natrvalo vstup do Areny.

§ 7 Prodej a reklama

Podnikatelská činnost, rozdávání nebo prodávání novin, časopisů, tiskovin, reklamních prospektů jakož i skladování předmětů uvnitř Areny je povoleno jen s výslovným písemným souhlasem FK TEPLICE a. s.

§ 8 Práva pořadatele / Dohled

Právo k výkonu funkce pořadatele má zplnomocněný zástupce FK TEPLICE a. s. a při akcích také pořadatelská a bezpečnostní služba jakož i Policie ČR a Městské Policie.

Pravomoci pořadatelské služby: dohlížení na dodržování Návštěvního řádu a případné vykázání návštěvníka z prostor stadionu při jeho porušení. Výjimku z Návštěvního řádu může povolit pouze hlavní pořadatel nebo vedení klubu.

§ 9 Odpovědnost za škody

1. Vstup do areálu Areny a užívání prostorů Areny uskutečňuje každý návštěvník na vlastní nebezpečí. FK TEPLICE a. s. odpovídá jen za poškození zdraví a věcné poškození způsobené úmyslným nebo hrubě nedbalým chováním jejich zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru závislé činnosti.

2. Jakékoliv úrazy a škody jsou návštěvníci povinni neprodleně nahlásit společnosti FK TEPLICE a. s.

§ 10 Jednání proti předpisům

  1. Osoby, které poruší ustanovení Návštěvního řádu, mohou být bez náhrady vyvedeny z Areny a postihnuty zákazem vstupu do Areny. To samé platí pro osoby, které jsou zjevně pod vlivem alkoholu nebo jiných návykových látek. Vznikne-li podezření trestného jednání nebo jiného přestupku, může být učiněno trestní oznámení. Osobě, pobývající v Areně na základě permanentní vstupenky, která poruší ustanovení Návštěvního řádu, může být zneplatněna permanentní vstupenka s tím, že taková osoba může být postihnuta zákazem vstupu do Areny. Osoby, kterým bude z důvodu porušení Návštěvního řádu uložen zákaz vstupu do Areny a které tento zákaz poruší, budou postiženy smluvní pokutou ve výši 10.000,-Kč.
  2. Jednání v rozporu s ustanoveními § 6, čl. 1 a/nebo 2 Návštěvního řádu jsou ve smyslu § 6, článku 3 postihována smluvní pokutou ve výši 10.000,-Kč.
  3. Opatření podle odstavce 1 tohoto paragrafu vylučují nároky (např. vrácení vstupného).
  4. Práva pořadatele zůstávají nedotčena.

§ 11 Ochrana osobních údajů

  1. Návštěvníci berou na vědomí, že celý objekt Areny je monitorován průmyslovými kamerami a že kdykoliv během pobytu v Areně mohou být pořizovány jejich fotografie, obrazové a zvukové záznamy.
  2. Návštěvníci berou na vědomí, že FK TEPLICE a. s., a dále i Fotbalová asociace České republiky ("FAČR") a Ligová fotbalová asociace ("LFA"), mohou jako správci zpracovávat osobní údaje každého návštěvníka, a to i bez souhlasu subjektu údajů, pokud je to nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů správce, příjemce nebo jiné dotčené osoby. Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti osob a majetku na stadionech, zamezení vstupu na stadiony osobám, které se dopouštějí na stadionech porušování návštěvních řádů či protiprávního jednání. Za tímto účelem mohou správci tyto osobní údaje předávat i jiným osobám, a to zejména dalším fotbalovým klubům v České republice.
  3. Zpracovávány mohou být osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, adresa bydliště, číslo dokladu totožnosti, fotografie, obrazové a zvukové záznamy, popis jednání, které je považováno za jednání v rozporu s návštěvním řádem či protiprávní, a údaje o přijatých opatřeních a udělených trestech.
  4. Každý návštěvník, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, může požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení nebo požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů.

§ 12 Účinnost

Tento Návštěvní řád Areny je účinný od 1.7.2017.

FK TEPLICE a. s. si vyhrazuje právo na změny Návštěvního řádu.

Koupí vstupenky návštěvník souhlasí s návštěvním řádem FK TEPLICE a. s.

Stínadla TV